INTEGRITETS POLICY

Vi på Instore Agency värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy handlar om hur Instore Agency samlar in och använder personuppgifter. När du kontaktar oss i inköpsyfte som kund eller försäljningssyfte som leverantör eller som arbetssökande accepterar du även vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att Instore Agency använder elektroniska och fysiska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar enbart de uppgifter som du själv ger oss, för ändamålet att kunna leverera/informera kring produkter/tjänster/företaget eller tillsätta en tjänst. Detta kan innebära uppgifter som kontaktuppgifter, betalningsuppgifter, inloggningsuppgifter, administrativ information, information om vilka produkter du har köpt, cookiedata, avtal och mailkonversationer.

Vi sparar bara data där vi har gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att behandla dessa data för upprätthållande av vår affärsrelation, marknadsföring och utveckling.

Vi sparar bara data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket denna data samlades in, för att utföra våra åtaganden samt så länge det krävs enligt gällande lagstiftning och praxis.

2. Hur lagrar vi dina personuppgifter?

Dina uppgifter behandlas enbart av berörda personer inom Instore Agency, samt av oss utsedda underleverantörer. Vi säkerställer att våra underleverantörer lever upp till samma skyldigheter som Vi har, genom att skriva avtal med dem, samt vid tillfällen göra kontroller att de efterlever det vi sagt.

Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

All behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder med den tekniska utvecklingen.

3. Vilka är dina rättigheter?

Du har rätt att när som helst få information om de personuppgifter vi behandlar om dig eller avregistrera dig från våra informationsutskick.

Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter i de fall det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas.

För att kunna hjälpa dig med dina rättigheter, så behöver du kontakta oss skriftligt. Gäller det avregistrering från informationsutskick mailar du oss på info@instoreagency.se. För att kunna hitta dina personuppgifter behöver vi namn, personnr, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange även vilken e-postadress du vill ha informationen skickad till, samt vilket lösenord du vill att den komprimerade filen har. För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling i din förfrågan.

Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter felaktigt tar vi gärna emot klagomål och förbättringsförslag i vår supportfunktion på hemsidan, du har också rätt att framföra klagomål till Datainspektionen (Integritetsskyddsmyndigheten).

Här finns vår integritetspolicy för nedladdning